Japanese


JournalOfficersSupport Corporate MembersInstructions for Authors from OverseasHome
Officers 2014
 
President Takafumi Kasumi
 

Vice-President Yoji Kato
Shigeharu Fukuda
Kiyoshi Hayashi
 

Inspector Inouchi Naoyoshi
Shigeharu Mori
 

Directors Hirofumi Nakano
Takada Masayasu
Toshiaki Mitsui
Masaru Goto
Yoshihiro Sameshima
Yoshihiko Amano
Fukamizo Tamo
Taisuke Nakanishi
Toshiyuki Nishio
Kazuko Hirao
 

Editor-In-Chief Motomitsu Kitaoka
Haruhide Mori
Ken Tokuyasu